Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
+31 6 15878325
ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Evenhauz Photography
Januari 2017

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere
werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden
gesteld.

Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan nietmet het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD-rom, DVD of usb stick.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en
een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke
overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en
uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om
tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De
offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk
gehanteerde vergoeding van toepassing.

4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal
de Fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de
Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor
vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers,
waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van de Fotograaf in rekening
gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii)
vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden
gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het
werk.

4.3 Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft
verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk
voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

5. Factuur en betaling

5.1 De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de
Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van
rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de
betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de
Wederpartij op reclamatie.

5.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.

5.3 De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op
compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij
aan de Fotograaf heeft verstrekt.

5.4 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft
ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te
vermeerderen met 2%.

5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of
meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle
kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de
Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog
niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de
Fotograaf dan ook.

6. Controle

6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die
moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft de fotograaf na een opgave van de
opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door de
fotograaf aan te wijzen RA/AA accountant.

6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van
de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij.
Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde
vergoeding, na facturering aan de Fotograaf voldoen.

6.3 Controle op tikfouten, prijsvermeldingen en kleurproeven is taak en verantwoordelijkheid van de
wederpartij. Na controle is de Fotograaf niet meer verantwoordelijk voor fouten in drukwerk of online
publicaties.

7. Levering

7.1 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door
beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de
Wederpartij.

7.2 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.

7.3 Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de
Fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

7.4 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan
afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk
van waarde is.

8. Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien
werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden
medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd
werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

9. Zichtzendingen

9.1 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken die niet worden
gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel
vernietigd.

9.2 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden
behouden dan de overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade
die de Fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.

9.3 De Wederpartij zal geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers
en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat
meteen (doen) vernietigen.

10. Opdracht

10.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij
verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.

10.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte
van de Fotograaf. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Fotograaf aan de
Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt
gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het
uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig de offerte.

10.3 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is
omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

10.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de
uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de
Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor
akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

10.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment
dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding,
verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

10.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de
toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de
opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

11. Internet
In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de
afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij
600 pixels.

12. Auteursrecht

12.1 Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.

12.2 De Wederpartij mag de beelden vrij gebruiken voor eigen commerciële doeleinden zoals
overeengekomen op de offerte.

12.3 Het doorgeven van de beelden voor commercieel gebruik van derden is verboden. Hiervoor zal in
alle gevallen toestemming aan de fotograaf worden gevraagd.

12.4 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een
inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

12.5 De Fotograaf behoudt het recht de beelden te gebruiken voor eigen promotie doeleinden.

13. Rechten van derden

13.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen
verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere
rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken te dier zake.

13.2 De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel
bedoelde personen.

14. Aansprakelijkheid Fotograaf
De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er
sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde
personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel,
indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de
verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

15. Faillissement/surséance
Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen
in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van
de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen
hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

F